Szanowni Państwo!
Informujemy, że druga edycja kampanii „Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa!” dobiegła końca. Cieszymy się niezmiernie, że katolicy z Polski za pośrednictwem strony BozeCialo.PiotrSkarga.pl tak licznie odpowiedzieli na nasze wezwanie i wzięli udział w tej pięknej inicjatywie.
Wpłynęło do nas aż 3946 zamówień z prośbami o przesłanie wizerunku Najświętszego Sakramentu na delikatnej tkaninie. Wywieszanie jej w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która w tym roku przypada 11 czerwca, będzie pięknym wyznaniem naszej wiary.
Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę piękną kampanię. Na koniec zachęcamy każdego, do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej PiotrSkarga.pl, dzięki której na bieżąco będą Państwo ze wszystkimi działaniami i akcjami, podejmowanymi przez nasze Stowarzyszenie.
Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
700-LECIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA NA ZIEMIACH POLSKICH!
Oddajmy razem cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Chrystusa!
Wielowiekowa tradycja
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną także Bożym Ciałem, Kościół katolicki obchodzi w czwartek, jedenastego dnia po Zesłaniu Ducha Świętego. Ustanowił ją w 1246 r. w belgijskiej diecezji Liège biskup Robert z Thourotte, na skutek widzeń św. Julianny z Cornilllon.
W 1263 roku we włoskiej Bolsenie miał miejsce cud eucharystyczny: Hostia w rękach wątpiącego w przeistoczenie księdza zaczęła krwawić. Następstwem tych zdarzeń było ustanowienie tej pięknej uroczystości dla całego Kościoła, która do dziś stanowi jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym.
Tak, chcę otrzymać tkaninę z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu i zawiesić ją w uroczystość Bożego Ciała.
Ten wizerunek trafił do 295 000 polskich domów!
Akcja Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa, to odpowiedź na liczne prośby wiernych z całej Polski, którzy apelowali o wznowienie naszej pięknej inicjatywy sprzed lat. Wówczas tkaninę z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu rozesłaliśmy do 295 000 polskich rodzin!
Była to wspaniała manifestacja wiary i wynagrodzenie za wszelkie zniewagi uczynione w Polsce względem Najświętszego Sakramentu, które przecież mają miejsce i dzisiaj. Z wielką radością obserwujemy, jak każdego roku mieszkańcy z różnych zakątków Polski dumnie wywieszają obrazy, które im podarowaliśmy.
Udekoruj swoje okno
w uroczystość Bożego Ciała
Pragniemy ożywić tę piękną tradycję radosnego świętowania i manifestowania wiary w Jezusa Eucharystycznego, dlatego przygotowaliśmy 27 tysięcy obrazów na tkaninie z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu. Taki wizerunek Hostii możemy bezpłatnie wysłać również do Ciebie! Ty zaś możesz wywiesić go w swoim oknie lub na balkonie w święto Bożego Ciała i w ten sposób publicznie wyznać swoją wiarę! Wymiary obrazu (33,5 cm x 46,5 cm) sprawiają, że będzie on doskonale widoczny w ten uroczysty dzień.
Boże Ciało w Polsce
Dokładnie 700 lat temu, z inicjatywy biskupa Nankera, uroczystość Bożego Ciała po raz pierwszy była obchodzona na ziemiach polskich w diecezji krakowskiej. Od XV wieku to święto znane było już w całym kraju. Celebrację tego święta rozpoczyna uroczysta Msza Święta, po jej zakończeniu następuje procesja, w której tłum wiernych przemierza ulice naszych miast i wsi, co stanowi publiczne wyznanie wiary. Boskie Ciało Pana Jezusa niesione jest przez kapłana w pięknej monstrancji ukrytej pod baldachimem.
Uroczystą procesję otwiera krzyż, wierni niosą sztandary i chorągwie kościelne, dzieci pierwszokomunijne sypią kwiaty, a wszystkiemu towarzyszy unoszący się zapach kadzidła i niezwykła oprawa muzyczna. Parafianie dekorują ulice i domy, obok których przechodzi procesja. W oknach stawia się kwiaty, święte obrazy i symbole religijne. Procesja zatrzymuje się przy czterech zdobnych ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły oraz cztery Ewangelie.
Zamów obraz na tkaninie z wizerunkiem
Najświętszego Sakramentu już teraz!
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi